Loading...
ЗА ПАЦИЕНТИТЕ 2018-01-11T13:56:39+00:00

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

Как да се подготвим за постъпване в болничното заведение? 2018-01-11T13:22:30+00:00

Необходими ДОКУМЕНТИ:
• При прием в болница е необходимо пациентита да носят направление N 7 за хоспитализация, издадено от личния лекар – важно е да обърнете внимание дали вярно са попълнени личните ви данни (три имена, ЕГН, адрес), данните на изпращащото лечебно заведение, както и дали са поставени подпис и печат и на двата екземпляра на направлението. Не се допускат поправки и корекции. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни от датата на издаване.
• Лична карта.
• Лична амбулаторна карта – при необходимост от издаване на болничен лист.
• Предишни епикризи и изследвания от клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика, копие от процедура на магнитен носител и други, ако имате такива (например ангиография).
• Ксерокопие от решение на ТЕЛК, ако имате група инвалидност.
• Рецептурна книжка, ако разполагате с такава.
• Предписаните ви медикаменти, с които се лекувате до момента на постъпването ви.
• Фактура за платена потребителска такса от друго лечебно заведение, ако в календарната година сте били хоспитализирани.
Необходими ЛИЧНИ ВЕЩИ: Тоалетни принадлежности, хавлиена кърпа, пижама, чехли, прибори за бръснене, 2 бутилки минерална вода от 1,5 литра.

В ДЕНЯ НА ПОСТЪПВАНЕ:
Не трябва да сте закусвали, но трябва да сте приели сутрешните си медикаменти с малко вода само ако сте получили съгласието за това на лекуващия ви лекар.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ:
Ако сте за планов прием е необходимо да се обърнете към обслужващия персонал на регистратурата. Оттам ще ви бъде обработена заявка за преглед към лекар – специалист по профила на заболяването ви, който ще извърши предхоспитализационния ви преглед.

Покриване на разходите за вашето лечение 2018-01-11T13:22:47+00:00

МБАЛ Люлин ЕАД има сключен договор за финансиране на болничното ви лечение с Националната здравноосигурителна каса и с дружества за доброволно здравно осигуряване. Актуален списък на дружествата е поставен на информационните табла в лечебното заведение. Подробна информация можете да получите на регистратурата и на интернет страницата на болницата.

АКО СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН ПАЦИЕНТ
НЗОК заплаща лечението ви по клинична пътека, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека. За всеки ден болнично лечение вие заплащате потребителска такса съгласно Закона за здравното осигуряване. Ако се налагада се лекувате в болница повече от 10 дни за една година, вие не заплащате потребителска такса за престоя след десетия ден.Това обстоятелство се доказва с финансов документ (фактура и касова бележка). От потребителска такса са освободени здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи, както и всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97 и страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност. Списък със заболяванията, при които здравноосигурени лица се освобождават от потребителска такса, е поставен на информационните табла в болницата. Лечението по клинична пътека включва два контролни прегледа след изписването ви от болничното заведение.
Като здравноосигурено лице вие имате право свободно да избирате лечебно заведение за болнична медицинска помощ на територията на цялата страна, сключило договор с Националната здравноосигурителна каса.

АКО НЕ СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН
Ще трябва да заплатите оказаното ви медицинско обслужване. „МБАЛ Люлин“ ЕАД има утвърден ценоразпис на ваше разположение, с който можете да се запознаете във всеки момент. В него са включени всички възможни диагностични и терапевтични процедури, които можете да обсъдите с нашите лекари.
Молим, при изписване от лечебното заведение да проверите на регистратурата какво е необходимо да заплатите за проведеното ви лечение!

„МБАЛ Люлин“ ЕАД има договор със следните дружества за доброволно здравно осигуряване/застраховане:

• „ДЗИ животозастраховане“ АД
• Застрахователна компания „Уника живот“ АД
• ЗД „ОЗОК“ ИНС АД
• ЗД Съгласие АД
• ЗОК Фи Хелт АД
• Юнайтед Здравно Осигуряване ЕАД
• ЗОФ Хипократ АД
• ДОМ Здраве АД
• ЗК Олимпик клон България

Предоставяне на медицинска помощ на граждани от други държави членки на Европейския съюз 2018-01-11T13:22:54+00:00

За всеки гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, който се нуждае от спешна и неотложна медицинска помощ в България (т.е. всяка помощ, която лекарят прецени, че в зависимост от здравословното състояние и продължителността на престоя на гражданина, не може да се отложи до планираното му завръщане в страната, в която живее), са валидни разпоредбите на българското здравноосигурително законодателство.
Когато се ползвате от правата на задължителното здравно осигуряване, трябва да се обръщате само към лечебни заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса.

Ако Вие сте гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, и желаете да упражните правото си на медицинска помощ в „МБАЛ Люлин“ ЕАД , съгласно обхвата на сключения договор с НЗОК е необходимо да представите:
• Валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентна институция на Вашата държава, която удостоверява здравноосигурителните Ви или здравни права. По изключение това може да бъде доказано и с Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (издадено от същата институция).
• Валиден документ за самоличност.
• Необходимо е да удостоверите, че не пребивавате в България с цел лечение. Ще Ви бъде предоставена декларация по образец, която следва лично да подпишете.

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Работа по договор с НЗОК по Клинични пътеки – 2018г.

1. Стационарни грижи при бременност с повишен риск
3. Оперативни процедури за задържане на бременност
4.1. Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински
показания до13 гест. с. включително
4.2. Преждевременно прекъсване на бременност над 13 гест.с.
16. Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис /остър миокарден
инфаркт без инвазивно изследване и /или интервенционално лечение
27. Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
29. Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност
без механична вентилация

ВИЖ ОЩЕ 2018-01-25T10:07:34+00:00

33. Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
36. Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
37. Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
50. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
51. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
52. Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
53. Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
54. Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща
полиневропатия (Гилен-Баре)
56. Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на
нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови
синдроми
57. Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни,
микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити
60. Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога
на гръбначния мозък
61. Диагностика и лечение на мултиплена склероза
62. Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи
63. Диагностика и лечение на епилептичен статус
64. Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми
67. Диагностика и лечение на Паркинсонова болест
68. Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт
69. Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
гастроинтестинален тракт над 18 години
70. Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит
71. Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
72. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния
тракт над 18 години
73. Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
74. Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и
перитонеума
75. Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) над
18 години
76. Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания над 18 години
78.1. Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
84. Диагностика и лечение на остър и обострен хроничен пиелонефрит над 18 години
89.1. Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при
лица над 18 години
90.1. Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
91. Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания
113.1. Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в
равновесието от периферен и централен тип
113.2. Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в
равновесието от периферен и централен тип с мин. престой 4 дни
141. Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния
мехур
143. Трансуретрална простатектомия
144. Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната
жлеза и нейните усложнения”- за възраст над 18 години
145. Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
146. Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147. Оперативни процедури върху мъжка полова система
148. Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
149. Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
150. Оперативни процедури при инконтиненция на урината
152. Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153. Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
154. Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и
сложност
155. Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
158. Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани – за възраст
над 10 години.
159. Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
160. Нерадикално отстраняване на матката
162. Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни
изменения на женските полови органи
163. Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни зменения
или инвазивно изследване на женските полови органи
164. Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при
жената
165. Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и
aнемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
166. Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
169. Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
192. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни
операции
198. Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни
тъкани
208. Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми“ по
кодове S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и
S32.70
210. Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно
лечение“ само за кодове: 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6,
04.74, 04.75, 04.76 и 05.29
211. Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям
обем и сложност
212. Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и
сложност“
217. Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния
крайник
217.1. Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник
217.2. Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазо-бедрената и
колянната става
218. Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
219. Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
220. Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям
обем и сложност
221. Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много
голям обем и сложност
222. Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223. Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
224. Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
235. Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури
(измръзване)
256. Продължително лечение и ранна рехабилитация след хирургични интервенции с
голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
258. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна
система
259. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервн
система
260. Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
261. Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
262. Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
263. Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
264. Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стари нфаркт на миокарда и
след оперативни интервенции
265. Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
И
„Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

Изпълняват се АМБУЛАТОРНО И СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРИ:
АПР11. Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
АПР22. Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
АПР23. Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
АПР24. Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
АПР25. Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
АПР26. Амбулаторни хирургични процедури
АПР28. Паравертебрални блокади и блокади на отделни нервни
АПР29. Поетапна вертикализация и обучение в ходене
АПР30. Напасване на протеза на горен или долен крайник
АПР34. Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт
АПР42. Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежко протичащи
възпалителни полиартропатии испондилопатии
АПР „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека“

 

ХАРТА НА ПАЦИЕНТА

Права на пациента

 • Право на превантивни мерки
  Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване.

 • Право на достъп
  Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да било дискриминация от гледна точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.

 • Право на информация
  Всяко лице има право на достъп до всяка информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научноизследователския прогрес.
 • Право на съгласие
  Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която може да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве; тази информация е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни изследвания.

 • Право на свободен избор
  Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

 • Право на тайна и конфиденциалност
  Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически намеси. Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

 • Право на уважение към времето на пациента
  Всяко лице има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечение.

 • Право на спазване на стандартите за качество
  Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.

 • Право на безопасност
  Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо функциониращи здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечения, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.
 • Право на иновации
  Всяко лице има право на достъп до иновационни процедури, включително диагностични, в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансовите съображения.
 • Право на избягване на ненужно страдание и болка
  Всяко лице има право да избягва, доколкото е възможно, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си.
 • Право на индивидуално лечение
  Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.
 • Право на жалване
  В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.
 • Право на обезщетение
  Всяко лице има право на достатъчно обезщетение в рамките на разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинена от здравни услуги и лечение.

Задължения на пациента

 • Да се грижи за собственото си здраве и да не застрашава здравето на другите
 • Да спазва установения в лечебното заведение и съответното отделение ред.
 • При хоспитализация да предава пари и ценности за съхранение при своите близки.
  Болницата не носи отговорност за изчезнали вещи и ценности на пациентите
 • Да не пуши в сградата на болницата.
 • Да не внася в болничната си стая алкохол, упойващи вещества, лични електроуреди, бързоразвалящи се храни и др.
 • Право на тайна и конфиденциалност
  Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически намеси. Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

 • Да пази имуществото на болницата, като при установени щети се задължава да възстанови себестойността им.

  Задълженията на пациенти под 18 години се поемат от техните родители, настойници или попечители, или лицата по чл. 162, ал.3 от ЗЗ.