Loading...
ЗА ПАЦИЕНТИТЕ2019-07-12T19:28:50+00:00

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

Как да се подготвим за постъпване в болничното заведение?2018-01-11T13:22:30+00:00

Необходими ДОКУМЕНТИ:
• При прием в болница е необходимо пациентита да носят направление N 7 за хоспитализация, издадено от личния лекар – важно е да обърнете внимание дали вярно са попълнени личните ви данни (три имена, ЕГН, адрес), данните на изпращащото лечебно заведение, както и дали са поставени подпис и печат и на двата екземпляра на направлението. Не се допускат поправки и корекции. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни от датата на издаване.
• Лична карта.
• Лична амбулаторна карта – при необходимост от издаване на болничен лист.
• Предишни епикризи и изследвания от клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика, копие от процедура на магнитен носител и други, ако имате такива (например ангиография).
• Ксерокопие от решение на ТЕЛК, ако имате група инвалидност.
• Рецептурна книжка, ако разполагате с такава.
• Предписаните ви медикаменти, с които се лекувате до момента на постъпването ви.
• Фактура за платена потребителска такса от друго лечебно заведение, ако в календарната година сте били хоспитализирани.
Необходими ЛИЧНИ ВЕЩИ: Тоалетни принадлежности, хавлиена кърпа, пижама, чехли, прибори за бръснене, 2 бутилки минерална вода от 1,5 литра.

В ДЕНЯ НА ПОСТЪПВАНЕ:
Не трябва да сте закусвали, но трябва да сте приели сутрешните си медикаменти с малко вода само ако сте получили съгласието за това на лекуващия ви лекар.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ:
Ако сте за планов прием е необходимо да се обърнете към обслужващия персонал на регистратурата. Оттам ще ви бъде обработена заявка за преглед към лекар – специалист по профила на заболяването ви, който ще извърши предхоспитализационния ви преглед.

Покриване на разходите за вашето лечение2018-01-11T13:22:47+00:00

МБАЛ Люлин ЕАД има сключен договор за финансиране на болничното ви лечение с Националната здравноосигурителна каса и с дружества за доброволно здравно осигуряване. Актуален списък на дружествата е поставен на информационните табла в лечебното заведение. Подробна информация можете да получите на регистратурата и на интернет страницата на болницата.

АКО СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН ПАЦИЕНТ
НЗОК заплаща лечението ви по клинична пътека, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека. За всеки ден болнично лечение вие заплащате потребителска такса съгласно Закона за здравното осигуряване. Ако се налагада се лекувате в болница повече от 10 дни за една година, вие не заплащате потребителска такса за престоя след десетия ден.Това обстоятелство се доказва с финансов документ (фактура и касова бележка). От потребителска такса са освободени здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи, както и всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97 и страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност. Списък със заболяванията, при които здравноосигурени лица се освобождават от потребителска такса, е поставен на информационните табла в болницата. Лечението по клинична пътека включва два контролни прегледа след изписването ви от болничното заведение.
Като здравноосигурено лице вие имате право свободно да избирате лечебно заведение за болнична медицинска помощ на територията на цялата страна, сключило договор с Националната здравноосигурителна каса.

АКО НЕ СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН
Ще трябва да заплатите оказаното ви медицинско обслужване. „МБАЛ Люлин“ ЕАД има утвърден ценоразпис на ваше разположение, с който можете да се запознаете във всеки момент. В него са включени всички възможни диагностични и терапевтични процедури, които можете да обсъдите с нашите лекари.
Молим, при изписване от лечебното заведение да проверите на регистратурата какво е необходимо да заплатите за проведеното ви лечение!

„МБАЛ Люлин“ ЕАД има договор със следните дружества за доброволно здравно осигуряване/застраховане:

• „ДЗИ животозастраховане“ АД
• Застрахователна компания „Уника живот“ АД
• ЗД „ОЗОК“ ИНС АД
• ЗД Съгласие АД
• ЗОК Фи Хелт АД
• Юнайтед Здравно Осигуряване ЕАД
• ЗОФ Хипократ АД
• ДОМ Здраве АД
• ЗК Олимпик клон България

Предоставяне на медицинска помощ на граждани от други държави членки на Европейския съюз2018-01-11T13:22:54+00:00

За всеки гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, който се нуждае от спешна и неотложна медицинска помощ в България (т.е. всяка помощ, която лекарят прецени, че в зависимост от здравословното състояние и продължителността на престоя на гражданина, не може да се отложи до планираното му завръщане в страната, в която живее), са валидни разпоредбите на българското здравноосигурително законодателство.
Когато се ползвате от правата на задължителното здравно осигуряване, трябва да се обръщате само към лечебни заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса.

Ако Вие сте гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, и желаете да упражните правото си на медицинска помощ в „МБАЛ Люлин“ ЕАД , съгласно обхвата на сключения договор с НЗОК е необходимо да представите:
• Валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентна институция на Вашата държава, която удостоверява здравноосигурителните Ви или здравни права. По изключение това може да бъде доказано и с Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (издадено от същата институция).
• Валиден документ за самоличност.
• Необходимо е да удостоверите, че не пребивавате в България с цел лечение. Ще Ви бъде предоставена декларация по образец, която следва лично да подпишете.

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Работа по договор с НЗОК по Клинични пътеки – 2018г.

1. Стационарни грижи при бременност с повишен риск
3. Оперативни процедури за задържане на бременност
4.1. Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински
показания до13 гест. с. включително
4.2. Преждевременно прекъсване на бременност над 13 гест.с.
16. Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис /остър миокарден
инфаркт без инвазивно изследване и /или интервенционално лечение
27. Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
29. Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност
без механична вентилация

ВИЖ ОЩЕ2018-01-25T10:07:34+00:00

33. Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
36. Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
37. Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
50. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
51. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
52. Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
53. Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
54. Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща
полиневропатия (Гилен-Баре)
56. Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на
нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови
синдроми
57. Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни,
микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити
60. Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога
на гръбначния мозък
61. Диагностика и лечение на мултиплена склероза
62. Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи
63. Диагностика и лечение на епилептичен статус
64. Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми
67. Диагностика и лечение на Паркинсонова болест
68. Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт
69. Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
гастроинтестинален тракт над 18 години
70. Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит
71. Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
72. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния
тракт над 18 години
73. Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
74. Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и
перитонеума
75. Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) над
18 години
76. Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания над 18 години
78.1. Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
84. Диагностика и лечение на остър и обострен хроничен пиелонефрит над 18 години
89.1. Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при
лица над 18 години
90.1. Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
91. Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания
113.1. Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в
равновесието от периферен и централен тип
113.2. Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в
равновесието от периферен и централен тип с мин. престой 4 дни
141. Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния
мехур
143. Трансуретрална простатектомия
144. Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната
жлеза и нейните усложнения”- за възраст над 18 години
145. Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
146. Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147. Оперативни процедури върху мъжка полова система
148. Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
149. Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
150. Оперативни процедури при инконтиненция на урината
152. Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153. Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
154. Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и
сложност
155. Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
158. Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани – за възраст
над 10 години.
159. Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
160. Нерадикално отстраняване на матката
162. Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни
изменения на женските полови органи
163. Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни зменения
или инвазивно изследване на женските полови органи
164. Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при
жената
165. Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и
aнемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
166. Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
169. Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
192. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни
операции
198. Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни
тъкани
208. Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми“ по
кодове S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и
S32.70
210. Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно
лечение“ само за кодове: 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6,
04.74, 04.75, 04.76 и 05.29
211. Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям
обем и сложност
212. Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и
сложност“
217. Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния
крайник
217.1. Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник
217.2. Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазо-бедрената и
колянната става
218. Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
219. Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
220. Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям
обем и сложност
221. Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много
голям обем и сложност
222. Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223. Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
224. Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
235. Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури
(измръзване)
256. Продължително лечение и ранна рехабилитация след хирургични интервенции с
голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
258. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна
система
259. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервн
система
260. Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
261. Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
262. Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
263. Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
264. Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стари нфаркт на миокарда и
след оперативни интервенции
265. Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
И
„Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

Изпълняват се АМБУЛАТОРНО И СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРИ:
АПР11. Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
АПР22. Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
АПР23. Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
АПР24. Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
АПР25. Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
АПР26. Амбулаторни хирургични процедури
АПР28. Паравертебрални блокади и блокади на отделни нервни
АПР29. Поетапна вертикализация и обучение в ходене
АПР30. Напасване на протеза на горен или долен крайник
АПР34. Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт
АПР42. Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежко протичащи
възпалителни полиартропатии испондилопатии
АПР „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека“

 

УТВЪРДЕН ЦЕНОРАЗПИС НА ВСИЧКИ ПРЕДОСТАВЯНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой)
Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск БР 400,00
3 Оперативни процедури за задържане на бременност БР 150,00
4.1. Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 г. вкл БР 170,00
4.2. Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността над 13 г БР 280,00
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис /остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и /или интервенционално лечение БР 350,00
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик БР 2 750,00
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация над 18 години БР 572,00
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения, над 18 години БР 479,00
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик БР 700,00
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик БР 2 600,00
50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза БР 730,00
51 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза БР 1 800,00
52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив БР 1 150,00
53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив БР 1 200,00
54 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) БР 7 000,00
56 Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и ВЕРТЕБРОГЕННИ БОЛКОВИ СИНДРОМИ БР 500,00
57 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити БР 2 000,00
60 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък БР 480,00
61 Диагностика и лечение на мултиплена склероза БР 650,00
62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи БР 400,00
63 Диагностика и лечение на епилептичен статус БР 600,00
64.1 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица на възраст над 18 г БР 500,00
64.2 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица на възраст под 18 г БР 657,00
67 Диагностика и лечение на Паркинсонова болест БР 231,00
68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт над 18 години БР 400,00
69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт над 18 години БР 600,00
70 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит над 18 години БР 1 400,00
71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво над 18 години БР 400,00
72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт над 18 години БР 600,00
75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) над 18 години БР 1 300,00
76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания над 18 години БР 700,00
78.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години БР 660,00
84 Диагностика и лечение на остър и обострен хроничен пиелонефрит над 18 години БР 500,00
89.1 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години БР 500,00
90.1 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години БР 750,00
91 Диагностика и лечение на дегенеративни и обмени ставни заболявания при възраст над 18 години БР 500,00
113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа БР 200,00
113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с мин. престой 4 дни БР 400,00
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур за възраст БР 1 000,00
143 Трансуретрална простатектомия – за възраст над 18 години БР 1 100,00
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения”- за възраст над 18 години БР 1 100,00
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища БР 774,00
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система БР 2 500,00
147 Оперативни процедури върху мъжката полова система БР 600,00
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност БР 2 600,00
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност БР 1 160,00
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината БР 612,00
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища БР 520,00
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища БР 1 000,00
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност БР 2 300,00
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност БР 950,00
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани – за възраст над 10 години. БР 550,00
159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система БР 700,00
160 Нерадикално отстраняване на матката БР 1 100,00
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на БР 770,00
болестни изменения на женските полови органи
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи БР 330,00
164 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената БР 806,00
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход БР 460,00
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената БР 650,00
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок БР 1 500,00
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции БР 1 200,00
198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани БР 2 200,00
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми”над 18 г БР 400,00
210 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение БР 800,00
211 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност БР 2 450,00
212 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност БР 1 819,00
217.1 Оперативни процедури с много голям  обем и сложност на таза ,тазобедрената и колянната става БР 2 050,00
217.2 Оперативни процедури с много голям  обем и сложност на таза ,тазобедрената и колянната става БР 4 700,00
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става БР 1 257,00
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност БР 910,00
220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горения крайник с голям обем и сложност БР 1 000,00
221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горения крайник с много голям обем и сложност БР 1 326,00
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния БР 460,00
пояс и горен крайник
223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош БР 720,00
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица  под 18 години БР 1 200,00
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) БР 500,00
256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след хирургични интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето ДЕН 80,00
258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система ДЕН 40,00
259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система ДЕН 40,00
260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа ДЕН 60,00
261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия БР 400,00
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система БР 482,00
263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система БР 330,00
264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стари нфаркт на миокарда и след оперативни интервенции БР
265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат БР 330,00
266 Потребителска такса болничен престой ДЕН 5,80
267 ЛЕГЛОДЕН в терапевтично отделение – свободен прием ДЕН 160,00
268 ЛЕГЛОДЕН в ОФР – свободен прием ДЕН 171,00
270 ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД БР 60,00
271 ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД БР 30,00
272 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение – свободен прием БР 1 000,00
273 Гръбначни  оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност-свободен прием БР 3 000,00
274 Гръбначни  оперативни интервенции със среден обем и сложност БР 2 100,00
275 Оперативни процедури с много голям  обем и сложност на таза ,тазобедрената и колянната става-свободен прием БР 3 000,00
276 Оперативни процедури с много голям  обем и сложност на таза ,тазобедрената и колянната става-свободен прием БР 3 000,00
277 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става-свободен прием БР 3 000,00
278 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност-свободен прием БР 1 200,00
279 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горения крайник с голям обем и сложност-свободен прием БР 1 900,00
280 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горения крайник с много голям обем и сложност-свободен прием БР 2 200,00
281 Средни оперативни процедури в областта на раменния БР 800,00
пояс и горен крайник-свободен прием
280 Избор на лекар за оперативна процедура или манипулация БР 300,00
281 Избор на екип за оперативна процедура БР 900,00
M05051010000027 Bicontact/Isodur Prosthesis Head КОМПЛЕКТ 1940 1358.00
M05051020000006 Bicontact/Bipolar cup/Isodur Prosthesis Head Феморално стебло с циментно закрепване,конус на шийката 12/14 мм, 135° със стандартен офсет Феморална глава, Биартикуларна глава – материал сплав CoCr29Mo и UHMWPE, вътрешен диаметър 28 мм, външен диаметър 43 д КОМПЛЕКТ 2300 970.00
M05051020000044 Bipolar monoblock shell/ Modular Femoral head/ Cemented stem КОМПЛЕКТ 2230 970.00
M05051030000008 Bicontact/PE-Acetabular cup/Isodur Prosthesis Head КОМПЛЕКТ 1850 1435.60
M05051030000078 Cemented Femoral Stem/ Modular Femoral Head/ Modular line/, Cement restrictor/ Centralizer Universal, КОМПЛЕКТ 1860 1435.60
M05051040000016 Bicontact/Isodur Prosthesis Head/PE-Acetabular cup/Biolox Delt КОМПЛЕКТ 2020 1080.00
M05052010000006 Bicontact/PE -acetabular cups/Isodur prosthesis head/Imset plug КОМПЛЕКТ 2900 1435.60
M05052020000005 Bicontact/Plasmacup SC Implants/ Plasmacup SC liners/Isodur Prothesis Head Феморално стебло с циментно закрепване КОМПЛЕКТ 3500 970.00
M05052030000016 Bicontact/Isodur Prosthesis Head/ PE- Acetabular Cup/ Biolox Delta Феморално стебло с безциментно закрепване-с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав, проксимално микропоресто титаниево покритие конус на шийката КОМПЛЕКТ 3700 1080.00
M05052030000017 Bicontact/Plasmacup SC Implants/Isodur Prothesis Head/Plasmacup SC liners/Imset plug КОМПЛЕКТ 3100 1080.00
M05052030000065 Bicontact/Plasmafit Implants/Vitelene Liners/Isodur Prosthesis Head/Biolox Delta Феморално стебло с циментно закрепване, шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет Феморална глава – материал сплав CoCr29Mo, Biolox керамика,Ацетабуларна чашка за безцимен КОМПЛЕКТ 3550 1080.00
M05052030000169 Bicontact/PE- Acetabular Cup/Biolox Delta КОМПЛЕКТ 3900 1080.00
M05052030000170 Bicontact/Plasmafit Implants/Vitelene Liners/Biolox Delta КОМПЛЕКТ 3900 1080.00
M05053010000008 Bicontact /Plasmacup SC Implants/Plasmacup SC liners/Isodur Prosthesis Head Феморално стебло с безциментно закрепване КОМПЛЕКТ 3700 1080.00
M05053010000026 Bicontact/Isodur Prosthesis Head/ Bipolar cup Феморално стебло с безциментно закрепване- материал Ti6Al4V сплав проксимално микропоресто титаниево покритие конус на шийката 12/14 мм, шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет, шийно-диафизарен ъгъ КОМПЛЕКТ 2750 1080.00
M05053010000047 Uncemented Femoral Stem/ Modular Femoral Head/ Modular line/, Modular Shell/ Bone screw/ Apical hole occlude, КОМПЛЕКТ 3200 1080.00
M05053010000070 Uncemented Femoral Stem/ Modular Femoral Head/ Bipolar monoblock shell/ КОМПЛЕКТ 2700 1080.00
M05053020000008 Bicontact /Plasmacup SC Implants/Isodur Prosthesis Head/Plasmacup SC liners Феморално стебло с безциментно закрепване – с три крила за повишаване на ротационната стабилност КОМПЛЕКТ 3900 1080.00
M05053030000028 Bicontact /Plasmacup SC Implants/Biolox Delta/Plasmacup SC liners Инсърт за ацетабуларна чашка – материал полиетилен ссъс свръхвисока мускулна маса КОМПЛЕКТ 4300 1080.00
M05053030000029 Bicontact /Plasmacup SC Implants/Biolox Delta/Plasmacup SC liners Инсърт за ацетабуларна чашка – материал керамика Al203 Zi02 КОМПЛЕКТ 4900 1080.00
M05053030000077 Bicontact/Plasmafit Implants/Vitelene Liners/ Biolox Delta Феморално стебло с безциментно закрепване-с три крила за повишаване на ротационната стабилност,материал Ti6Al4V сплав,проксимално микропоресто титаниево покритие, шийно-диафизарен ъгъл 135° със КОМПЛЕКТ 4200 1080.00
M05053030000091 Bicontact/Plasmafit Implants/Vitelene Liners/ Prosthesis Head Biolox Феморално стебло с безциментно закрепване-с три крила за повишаване на ротационната стабилност,материал Ti6Al4V сплав,проксимално микропоресто титаниево покритие, шийно-диафизарен ъгъл КОМПЛЕКТ 3950 1080.00
M05055020000001 Bicontact /Isodur Prosthesis Head/PE- Acetabular cups КОМПЛЕКТ 4400 1080.00
M05055020000002 Bicontact /Plasmacup SC Implants/Isodur Prosthesis Head/Plasmacup SC liners Ревизионно безциментно стебло с два отвора за фиксация с винтове в диафизата – материал Ti6Al4V КОМПЛЕКТ 5800 1080.00
M05055020000015 Bicontact/Isodur Prosthesis Head/Bilox delta/Plasmfit Implants/Vitelene Liners Ревизионно безциментно стебло с два отвора за фиксация с винтове в диафизата – материал Ti6Al4V, проксимално микропоресто титаниево покритие. Феморална глава -сплав CoCr29Mo КОМПЛЕКТ 5500 1080.00
M06061020000002 Total Knee Cimented Endoprothesis Columbus /CR DD Феморален компонент с циментно закрепване – материал CoCrMo сплав, техника с запазване на задна кръстна връзка.Тибиален компонент с циментно закрепване – материал CoCrMo, с фиксирано закрепване на инсърт КОМПЛЕКТ 2500 2700.00
M06061030000004 Total Knee Endoprosthesis Columbus Феморален компонент с циментно закрепване – материал CoCrMo сплав, техника с премахване на задна кръстна връзка, КОМПЛЕКТ 2500 2700.00
M06061030000018 Destiknee Total Knee System, Femoral component Left and Right, Tibial base plate, Tibial articular surface, Patella component, All poly tibial component КОМПЛЕКТ 2300 2700.00
M06061030000019 Freedom Total System, Femoral component, Tibial component, Patella component, Tibial Base Plate component, Tibial Articular surface component, Offset junction component, Stem Extension component, Augment component, Augment Screw component,Феморален ком КОМПЛЕКТ 2200 2700.00
M06061030000022 Total Knee Endoprothesis Columbus /UC Феморален компонент с циментно закрепване – материал CoCrMo сплав, техника с премахване на задна кръстна връзка.Тибиален компонент с циментно закрепване – материал CoCrMo, с фиксирано закрепване на инсърта, Тибиален КОМПЛЕКТ 2500 2700.00
M06061030000027 Aesculap Total Knee Prosthesis Columbus UC AS Феморален компонент с циментно закрепване – с многослойно покритие материал CoCrMo , CrN, ZrN техника с премахване на задна кръстна връзка.Тибиален компонент с циментно закрепване – с многослойно покритие мате КОМПЛЕКТ 3500 2700.00
M06061040000004 Total Knee Endoprothesis Columbus /UCR КОМПЛЕКТ 2500 2700.00
M06064010000012 Aesculap Revision Knee Prosthesis Columbus Феморален компонент с циментно закрепване – материал CoCrMo , техника с премахване на задна кръстна връзка.Тибиален компонент с циментно закрепване – материал CoCrMo , и с фиксирано закрепване на инсърта .Тиб КОМПЛЕКТ 6000 2700.00
Плака за метакарпални кости и фаланги КОМПЛЕКТ 920,00
Плака за метатарзални кости КОМПЛЕКТ 920,00
1/3 Тубуларна плака КОМПЛЕКТ 1 100,00
1/2 Тубуларна плака КОМПЛЕКТ 1 100,00
Заключваща компресивна плака за винтове 3,5 мм КОМПЛЕКТ 1400
Реконструктивна плака за винтове 3,5 мм КОМПЛЕКТ 1400
Заключваюа плака за ключица тип кука дясна и лява КОМПЛЕКТ 1600
Заключваща  S плака за ключица дясна и лява КОМПЛЕКТ 1600
Заключваща плака за проксимален хумерус КОМПЛЕКТ 1600
Заключваща Т плака права и коса за радиус КОМПЛЕКТ 1400
закл.диаф.фемур/тибия тесни плаки  12 отвора КОМПЛЕКТ 1700
закл.диаф.фемур/тибия широки плаки  12 отвора КОМПЛЕКТ 1700
Заключваща плака за дистален латерален фемур КОМПЛЕКТ 1900
L- Бътрес плака КОМПЛЕКТ 1600
Плака за калканеус КОМПЛЕКТ 1600
Заключваща плака за олекранон КОМПЛЕКТ 1500
Заключваща плака за проксимална латерална тибия КОМПЛЕКТ 1900
Заключваща плака за дистална латерална тибия КОМПЛЕКТ 1900
Заключваща плака за дистална медиална тибия КОМПЛЕКТ 1900
Заключваща плака за дистален латерален хумерус КОМПЛЕКТ 1800
Диафазарна плака незаключваща за винтове 4,5 мм КОМПЛЕКТ 1600
DHS плака с винтове КОМПЛЕКТ 1900
DCS плака с винтове КОМПЛЕКТ 1900
Хърбърт винтове КОМПЛЕКТ 780,00
Куик фикс винтове КОМПЛЕКТ 780,00
Канюлиран винт КОМПЛЕКТ 420,00
Малък костен набор КОМПЛЕКТ 320,00
Голям коостен набор КОМПЛЕКТ 640,00
Външен фиксатор за таз КОМПЛЕКТ 2 050,00
Външен фиксатор за бедро и тибия КОМПЛЕКТ 2 150,00
Анкър КОМПЛЕКТ 850,00
Предна кръстна връзка КОМПЛЕКТ 2 600,00
Бедрен пирон в к-т с винтове КОМПЛЕКТ 2200
Тибиален пирон в к-т с винтове КОМПЛЕКТ 2150
 PDF пирон в к-т с винтове КОМПЛЕКТ 2300
PFRN пирон в к-т с винтове КОМПЛЕКТ 2380
Ринг плака за ацетабуларни дефекти КОМПЛЕКТ 1380

ХАРТА НА ПАЦИЕНТА

Права на пациента

 • Право на превантивни мерки
  Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване.

 • Право на достъп
  Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да било дискриминация от гледна точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.

 • Право на информация
  Всяко лице има право на достъп до всяка информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научноизследователския прогрес.
 • Право на съгласие
  Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която може да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве; тази информация е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни изследвания.

 • Право на свободен избор
  Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

 • Право на тайна и конфиденциалност
  Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически намеси. Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

 • Право на уважение към времето на пациента
  Всяко лице има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечение.

 • Право на спазване на стандартите за качество
  Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.

 • Право на безопасност
  Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо функциониращи здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечения, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.
 • Право на иновации
  Всяко лице има право на достъп до иновационни процедури, включително диагностични, в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансовите съображения.
 • Право на избягване на ненужно страдание и болка
  Всяко лице има право да избягва, доколкото е възможно, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си.
 • Право на индивидуално лечение
  Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.
 • Право на жалване
  В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.
 • Право на обезщетение
  Всяко лице има право на достатъчно обезщетение в рамките на разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинена от здравни услуги и лечение.

Задължения на пациента

 • Да се грижи за собственото си здраве и да не застрашава здравето на другите
 • Да спазва установения в лечебното заведение и съответното отделение ред.
 • При хоспитализация да предава пари и ценности за съхранение при своите близки.
  Болницата не носи отговорност за изчезнали вещи и ценности на пациентите
 • Да не пуши в сградата на болницата.
 • Да не внася в болничната си стая алкохол, упойващи вещества, лични електроуреди, бързоразвалящи се храни и др.
 • Право на тайна и конфиденциалност
  Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически намеси. Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

 • Да пази имуществото на болницата, като при установени щети се задължава да възстанови себестойността им.

  Задълженията на пациенти под 18 години се поемат от техните родители, настойници или попечители, или лицата по чл. 162, ал.3 от ЗЗ.

Go to Top